top of page

Pravno pojašnjenje vezano za isplatu uvećane naknade licima na stručnom osposobljavanju

Vodeći se izrekom "Nepoznavanje prava škodi", a na brojne upite korisnika programa stručnog osposobljavanja Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (korisnicima programa) daje besplatno pravno pojašnjenje Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem, a u vezi brojnih poruka, koje se odnose na visinu danas isplaćene naknade. Skupština Crne Gore izglasala je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom osposobljavanju koji predviđa da se naknada navedenim korisnika sa dosadašnjih 266,00 eura poveća 450,00 eura na inicijativu MOACG, a koju su poslanici pretočili u prijedlog zakona.

Članom 10 prečišćenog teksta Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem je propisano:


Korisnik za vrijeme stručnog osposobljavanja ima pravo na mjesečnu novčanu naknadu u neto iznosu od 450,00 eura.

Sredstva za isplatu naknade iz stava 1 ovog člana obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore.

Poslodavac je dužan da organu uprave nadležnom za upravljanje kadrovima, odnosno Zavodu dostavlja izvještaj o obavljanju stručnog osposobljavanja korisnika, najkasnije do kraja mjeseca za tekući mjesec.

Korisniku se isplaćuje novčana naknada najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec na osnovu izvještaja iz stava 3 ovog člana.“


Članom 17a prečišćenog teksta Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem je propisano:


Korisnik naknade iz člana 10 stav 1 ovog zakona, koji je to pravo ostvario u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, danom početka primjene ovog zakona ostvaruje pravo na naknadu u skladu sa ovim zakonom.“


Navedeno podrazumijeva da će naknada za obavljanje stručnog osposobljavanja u avgustu, za lica koja su trenutno korisnici programa, biti isplaćena najkasnije do desetog u mjesecu za prethodni mjesec na osnovu izvještaja u Zakonom propisanom iznosu od 450,00 eura.

S obzirom na to da je Skupština Crne Gore usvojila Zakon 28. jula 2022. godine, a da isti shodnu članu 19 Zakona stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a imajući u vidu da po Ustavu Crne Gore zakoni ne mogu imati retroaktivno dejstvo, u konkretnom slučaju u skladu sa Zakonom, naknada za stručno osposobljavanje u avgustu bi trebalo da bude isplaćena do 10. septembra u iznosu od 450,00 eura, a na osnovu dostavljenog izvještaja.


Napominjemo da je Mreža za omladinski aktivizam podnijela inicijativu 4. maja 2022. godine, kako bi korisnici programa što ranije počeli primati uvećane naknade.


Podsjećamo da je navedeno u saopštenju MOACG od 29. jula 2022. godine: „Ostaje žal što prijedlog zakona nije izglasan prije dva mjeseca, kako bi mladi ranije osjetili benefite izmjena zakona“.


Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page