top of page

Omladinskim aktivizmom do smanjenja etničke distance u Crnoj Gori


moacg

U subotu, 13. maja Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore realizovala je trening "Smanjenje etničke distance kroz omladinski aktivizam" u Birziminium HUB-u, kao jednu od aktivnosti u okviru projekta "Podrška mladima i građanima u borbi protiv govora mržnje i diskriminacije u cilju smanjenja etničke distance - Support for youth and citizens to fight against hate speech and discrimination to reduce ethnic distance“ koji je podržala Vlada Australije.


Smanjenje etničke distance

Trening je započet teorijskom sesijom na kojoj su mladi naučili precizno značenje i određenje ključnih pojmova kao što su demokratija, etnicitet, multikulturalizam i multikulturalnost, interkulturalnost i socijalna distanca kroz primjere u Crnoj Gori, ali i svijetu.


Trening su vodile koordinatorka Tima za kulturu i neformalno obrazovanje Sofija Kirsanov i rukovoditeljka Organizacionog odjeljenja Marija Boljević.


U toku treninga akcenat je stavljen na etničke podjele u Crnoj Gori i pojave etnifikacije, etnicizma i etničke mržnje, nakon čega je uslijedila diskusija sa učesnicima, da li su i u kojoj mjeri ove pojave izražene u Crnoj Gori, kao i šta je uzrokovalo iste. Učesnici su zapazili neravnopravan položaj RE populacije u poređenju sa ostalim etničkim grupama koje žive na teritoriji Crne Gore, te zaključili da treba raditi na njihovoj edukaciji, pružiti im priliku da iznesu svoja mišljenja i stavove, kao i mogućnost učešća u političkim procesima u zemlji.


Smanjenje etničke distance

Sofija Kirsanov je sa mladima govorila i na temu predrasuda, koje su nerijetko temelj nepravednog ili diskriminišućeg ponašanja prema pojedincima ili grupi ljudi na koje se odnose. Mladi su naučili šta uzrokuje predrasude, ali i na koji način se one mogu prevazići.


Osvrćući se na razlike između pojmova multikulturalizam i interkulturalizam, kao i na razvitak teorijskih pristupa koji tretiraju ove pojave, učesnici su učili na primjeru SFRJ, o multietničkom konceptu države, uticaju medija na širenje (i suzbijanje) nacionalizma i etničke mržnje, lažnoj i pravoj toleranciji, a zatim su napravili paralelu sa sadašnjim stanjem u Crnoj Gori.


Za kraj, učesnicima su predstavljeni načini za smanjenje etničke distance, među kojima ključnu ulogu ima omladinski aktivizam. Učesnici su zatim imali zadatak da analiziraju i riješe konkretne situacije vezane za etničku distancu, čime su testirali usvojeno znanje i dokazali da imaju kapacitete da kroz aktivističko djelovanje budu nosioci pozitivnih promjena u društvu.


Smanjenje etničke distance

Projekat "Podrška mladima i građanima u borbi protiv govora mržnje i diskriminacije u cilju smanjenja etničke distance" je podržala Vlada Australije i implementira ga Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore.


Projekat ima za cilj jačanje kompetencija i spremnosti mladih (sa akcentom na manjine) i, u širem kontekstu, ostalih građana, da utiču na svoje vršnjake i sredinu u kojoj žive, da zaštite sebe i druge od govora mržnje, da rade na smanjenju nivoa diskriminacije, te da aktiviraju omladinu i druge građane. Time, učesnici projekta, postaju aktivisti i mladi članovi kritičke mase koju mogu uvećavati i osnaživati u svom daljem radu i time doprinijeti društvu u cjelini.Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page