top of page

Danas je Međunarodni dan zaštite podataka o ličnosti: Mladi da znaju svoja zakonom zaštićena pravaMeđunarodni dan zaštite podataka o ličnosti obilježava se 28. januara. Radi osvješćivanja javnosti o važnosti očuvanja povjerljivosti istih, MOACG ovom prilikom ukazuje na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji za cilj ima da štiti krajnjeg korisnika od narušavanja privatnosti.Zaštita podataka o ličnosti obezbjeđuje se pod uslovima i na način propisan ovim zakonom, a u skladu sa principima i standardima sadržanim u potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava.


Stoga, MOACG, kao odgovoran činilac nevladinog sektora koji osluškuje potrebe mladih Crne Gore i koji se kroz saradnju sa institucijama i drugim organizacijama zalaže za jačanje socio-ekonomskog statusa mladih, smatra da je upoznavanje istih sa svojim pravima i slobodama od izuzetne važnosti.


S obzirom na to da se putem društvenih mreža vrše brojne analize sadržaja i naučna istraživanja, u cilju zaštite svoje privatnosti, mladi se trebaju upoznati sa Članom 2 Zakona o zaštiti podataka:


Podaci o ličnosti (u daljem tekstu: lični podaci) moraju se obrađivati na pošten i zakonit način.

Lični podaci ne mogu se obrađivati u većem obimu nego što je potrebno da bi se postigla svrha obrade niti na način koji nije u skladu sa njihovom namjenom.

Lični podaci koji su prikupljeni u statističke ili naučne svrhe u skladu sa zakonom mogu se obrađivati ukoliko su preduzete odgovarajuće mjere zaštite.

Kad se lični podaci daju na korišćenje radi obrade u statističke ili naučno-istraživačke svrhe, ti podaci se moraju dati na korišćenje u obliku koji ne otkriva identitet lica.


Član 4 Zakona o zaštiti podataka:

Zaštita ličnih podataka obezbjeđuje se svakom licu bez obzira na državljanstvo, prebivalište, rasu, boju kože, pol, jezik, vjeru, političko i drugo uvjerenje, nacionalnost, socijalno porijeklo, imovno stanje, obrazovanje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo.


Podsjećamo, MOACG je u februaru 2022. godine organizovala radionicu ,,Diskriminisan/a sam, pa diskriminišem?“, gdje su mladi imali priliku da se upoznaju sa vrstama diskriminacije, njenim uzrocima i tome kako eliminisati visoki stepen diskriminacije u našem društvu, što u teoriji, kao i u praksi, vodi do ekstremizacije zajednice.


Takođe, tim za zaštitu ljudskih prava i sloboda MOACG će nastaviti kontinuirano da radi na jačanju glasa mladih, poštujući zakonom stečena ljudska prava i osnovne slobode, kao i na razvijanju kritičkog razmišljanja i svijesti kod istih, koji prvenstveno utiču na aspekte sa kojih omladina posmatra i formira mišljenje o stvarima od krucijalnog značaja za napredak cjelokupnog društva.


U ovom kontekstu, MOACG apostrofira značaj medijske i digitalne pismenosti kao izuzetno relevatnih vještina digitalne ere u kojoj se nalazimo. Prepoznajući snagu ovih alatki, radimo na tome da edukujemo mlade o savjesnoj i bezbjednoj upotrebi medijskih i digitalnih platformi, kao i pravima i obavezama koje imaju u ovoj sferi ljudske djelatnosti.

Comments


efd107_0581c3964d37443788cec9944585fee1~mv2.jpg
bottom of page